03434224010 - 03434221888

رفسنجان، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به میدان شهید امینی

معرفی اعضاء

کارکنان شرکت کشت و صنعت بهار رفسنجان

محمود حاج رضابیگی

مدیر تعالی، امور مالی، اداری، پشتیبانی و برنامه ریزی

مهدی نژاد عابدی

کارشناس بازرگانی

جواد قلیزاده

مدیر تولیدات کشاورزی

محمدرضا خلیلی

رئیس دفتر مدیر عامل کارشناس فناوری اطلاعات کارشناس تعالی

حمید بالود

کارشناس برنامه ریزی و نظارت

حسین آدیش

کارشناس حقوقی و املاک

علی میرزایی

کارشناس ارشد امور مالی

محمدعلی ثابت

کارشناس ارشد مجامع، سهام و بورس