03434224010 - 03434221888

رفسنجان، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به میدان شهید امینی

چشم انداز،ماموریت و ارزش ها

اهداف استراتژیک

شایستگی های محوری

ترجمه اهداف کلان به اقدامات عملیاتی

خودارزیابی تعالی(کارگاهی)