03434224010 - 03434221888

رفسنجان، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به میدان شهید امینی

شرکت کشت و صنعت بهار رفسنجان

تابعه مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره)